Davis® methode en counseling

Hoe werkt de Davis® methode?

Het goede nieuws is, dat het brein zich ontwikkelt op basis van ervaringen, verleden én toekomst. Die ontwikkeling in je brein is stuurbaar. Het oplossingsgericht werken in de Davis methode waarbij je jezelf vaardigheden leert, zorgt dat de sturing een kant opgaat die wel werkbaar is. Je wordt gestimuleerd de oplossing voor je probleem zélf te vinden, daarbij gebruik te maken van de kwaliteiten en vaardigheden die je al in je hebt. Je gaat ontdekken welke manier van denken je gebruikt en hoe deze manier van denken voor hen problemen oplevert. Vandaar dat een counseling voor mij als het begeleiden is van iemand op zijn of haar eigen ontdekkingsreis.

Het zijn met name beelddenkers die leerproblemen en faalangst ontwikkelen. Dit komt omdat zij zich vaak dom en onbegrepen voelen met hun manier van denken. Hun denkstijl is onderbelicht is in het huidig onderwijssysteem. Met veel moeite proberen ze goede cijfers te halen voor bepaalde vakken. Door onbewust strategieën te ontwikkelen proberen ze de lesstof op te nemen en zich aan te passen aam het huidig onderwijs systeem. Daardoor kunnen kunnen leer- en gedragsproblemen ontstaan  

Wat is beelddenken?

wat-is-beelddenkenBeelddenken is de eerste taal die mensen leren. De eerste waarnemingen van een baby gaan via gevoel, de ogen en de oren en via eigen ervaringen. Beelden worden steeds duidelijker en herkenbaar. Op school wordt hier ook gebruik van gemaakt door het gebruik van pictogrammen. De peuter herkent al snel de symbolen. Dan komen de klanken erbij en de woorden, kortom de taalontwikkeling komt op gang. Tussen 4 en 9 jaar ontwikkelt het kind het begrips- of woorddenken. Sommige blijven echter heel hun leven beelddenken als voorkeurdenkstijl hanteren.

Een totaal-overzichtbeelddenker ziet het volledige plaatje met alle betrokken elementen in één oogopslag, ze “zien” bijvoorbeeld meteen de oplossing en de verbindingen. Vaak gebeurt dit onbewust, omdat de beelden veel sneller binnenkomen dan je je bewust bent. Er komen 32 beelden per seconde binnen in plaats van 2-5 woorden per seconde bij woorddenken.

Beelddenken wordt gezien als een kwaliteit van de rechterhersenhelft, het domein van visualiseren, van fantasie en creativiteit. Ze hebben een levendige fantasie. Ze kunnen in hun hoofd beelden en ideeën creëren en veranderen, ook in 3D. Ook zijn ze nieuwsgieriger dan gemiddeld, waarbij ze zich bewust zijn van hun omgeving. Verder kun je als beelddenker een ander gevoel voor tijd hebben. Een uitgebreide lijst met kenmerken kun je hier bekijken.

Relatie naar leerproblemen als dyslexie, dyscalculie en AD(H)D

Beelddenken…hoe zich dat kan uiten in dyslexie, dyscalculie en AD(H)D.

Dyslexie leerproblemen op het gebied van taal varieert per persoon. Je kunt moeite hebben lezen, spelling of begrijpend lezen en in verschillende mate. Als je leerprobleem voldoet aan bepaalde criteria wordt het dyslexie genoemd. Dyslectici zijn vaak beelddenkers die een
probleem van allerlei kanten kunnen benaderen, drie-dimensionaal (3D). Deze gave maakt het mogelijk om snel, efficiënt en creatief te denken. Veel dyslectici zijn creatief en intuïtief, en komen met ongebruikelijke oplossingen. 
Beroemde kunstenaars (Leonardo da Vinci), baanbrekende wetenschappers (Einstein) zijn hier voorbeelden van. Beelddenken levert dus ook veel op! 

De andere kant van beeldenken is dat je sneller in verwarring raakt bij abstracte en platte symbolen als letters en woorden. Die verwarring kan zo groot worden dat je gaat desoriënteren: de werkelijkheid wordt niet meer accuraat waar genomen. Je kunt triggers hebben op letters waardoor je desoriënteert. Als je geen plaatjes hebt bij ‘lege woorden als de, in, geen en dat, dan heeft het ook geen betekenis. Je raakt in de war en gedesoriënteerd. Door al deze hindernissen vanuit je beelddenken ga je fouten maken. Hoe vaker je fouten maakt hoe gefrustreerder je wordt, hoe sneller gestrest, hoe sneller gedesoriënteerd. Uiteindelijk wordt een leerprobleem geconstateerd. 

Dyscalculie – dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht. Zo kun je fouten maken bij de meest eenvoudige sommen. Of heb je problemen met het automatiseren van tafels en delen. De rekensymbolen (zoals +, – en =) ‘zie’ je verkeerd of haal je door elkaar, net als dyslecten dat doen bij letters. Als je dyscalculie hebt kun je soms ook moeite hebben met:

  • verschil kennen tussen links en recht
  • aanwijzingen of instructies opvolgen, kaartlezen
  • klokkijken
  • op tijd komen
  • notenschrift lezen (muziek)
  • ordenen, dingen in de juiste volgorde plaatsen

Veel onderwijsmethoden zijn gebaseerd op taal (redactiesommen) en stap-voor-stapmethoden. Dat past niet goed bij beelddenkers. Leraren laten je bovendien graag uitleggen hoe je aan een antwoord komt. Je weet vaak heel snel de uitkomst van een som, maar kunt niet uitleggen hoe je aan het antwoord komt. Als je het gaat uitleggen, raak je in de war en maak je fouten. Verder kun je de betekenis missen bij symbolen. De abstracte cijfers en rekensymbolen zorgen dan voor verwarring en desoriëntatie. Als je het lastig vindt om je aandacht erbij te houden in de klas, kun je veel instructies missen. Het missen van concepten als oorzaak-gevolg, tijd, orde en volgorde zorgt dat je vaardigheden mist die je nodig hebt bij het rekenen. Hoe vaker je fouten maakt, hoe sneller je rekenstress hebt, hoe sneller gedesoriënteerd. Uiteindelijk wordt een leerprobleem geconstateerd. De problemen op rekengebied gaan vaak samen met symptomen van dyslexie en/of AD(H)D.

AD(H)D Steeds meer mensen krijgen de diagnose ADHD of ADD. Maar wat is ADHD of ADD? Dit is de aanduiding voor een aandachtstekort (ADHD en ADD) die gepaard kan gaan met hyperactiviteit (ADHD). Wat terug te vinden is in de vele communicatie zijn symptomen op het vlak van aandacht en concentratie (moeilijk vast te houden), hyperactiviteit (druk in hoofd, onrustig van binnen en/of buiten), impulsiviteit (doen voordat ze denken) en regelfuncties (moeilijk te plannen, moeilijk emoties te reguleren). De symptomen van ADHD en ADD zijn divers en voor niemand hetzelfde. Hier staat een lijst met verschillende kenmerken van ADHD en ADD bij volwassenen en kinderen.

Relatief veel mensen met AD(H)D zijn ook beelddenkers. Als je regelmatig en langdurig gedesoriënteerd bent, komen belangrijke levenslessen niet of verkeerd binnen. Het gevolg? Je hebt geen of een onvolledig beeld van bijvoorbeeld oorzaak en gevolg, tijd of orde en wanorde. Vaak kun je de situatie niet goed overzien. Je ziet niet de relatie tussen oorzaak en gevolg. Je gevoel voor tijd klopt niet met de werkelijke tijd. Je wilt zoveel mogelijk tegelijk orde scheppen dat je het overzicht verliest en het uiteindelijk opgeeft. Desoriëntatie wordt onder andere veroorzaakt (getriggerd) door stress. Hierdoor gaat het vaker mis in belangrijke en stressvolle situaties.

Hoogbegaafdheid – Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur voor het beelddenken. Dit is handig omdat het natuurlijk veel sneller is dan het denken in woorden. Alleen door in beelden te denken, heb je snel overzicht, kun je gehelen overzien, ontdek je verbanden en kom je tot passende, soms originele oplossingen.

Davis technieken

Ron Davis, de grondlegger van de Davis® methode, heeft een manier gevonden waardoor je zowel kunt profiteren van de voordelen van je creatieve geest als controle te houden over de manier waarop je je hersenen gebruikt. Tegelijkertijd creatief zijn én de werkelijkheid nauwkeurig waarnemen en dus goed lezen en rekenen. Binnen de Davis® methode leer je technieken om je aandacht te richten op wat je aan het doen bent en erbij te houden. De technieken noemen we Davis-‘tools’ of Davis-gereedschappen:

Oriënteren – een voor beelddenkers geschikte manier leren om te
focussen, aandacht richten. De beelddenker gaat bij zich zelf herkennen wanneer er sprake is van verwarring en leert deze verwarring op te heffen. Hierdoor wordt de waarneming nauwkeuriger en correcter. Je zorgt ervoor dat het beeld dat je vormt in je hersenen overeenkomt met wat je ogen zien.

Loslatenveel kinderen leren met spanning en frustratie. Sommige kinderen ontwikkelen meisje met oranje pethierbij ook tics, heen en weer wiegen, nagelbijten, wangbijten, etc. Kinderen leren zich weer te  ontspannen terwijl ze hun aandacht kunnen richten. Als je je ontspannen voelt en je merkt dat je dan makkelijker dingen kan onthouden, leer je om dat gevoel te onthouden. Indien nodig kun je dat gevoel oproepen uit ervaring.

Energiemeter – om te leren welk energieniveau je nodig hebt bij bepaalde activiteiten zoals op tijd van 1 uurschool of werk. Je raakt tijdens de counseling al veel triggers kwijt. Alles wat desoriëntatie veroorzaakt wordt een trigger genoemd. Als je later nog door iets in getriggerd wordt, bijvoorbeeld tijdsdruk, dan loopt je energieniveau omhoog. Loopt het energieniveau steeds hoger op, totdat het eenvoudigweg niet meer gaat, dan haak je af. Je slaat volledig dicht. Daarom leer je je hiervan bewust te worden, zodat je met het juiste energieniveau verder kunt gaan.

Tijdens de Davis counseling maak je kleibeelden van dingen die je in verwarring brengen zoals triggerwoorden. Bij dyscalculie en AD(H)D worden eerst concepten uitgewerkt als consequentie, voor en na, begrippen van tijd, volgorde, orde en wanorde. Deze concepten kunnen in klei duidelijk in beeld worden gebracht en eigen worden gemaakt. Doordat de training helemaal gericht is op jou persoonlijk, jouw triggers, bereik je snel blijvende resultaten. En het gaat uit wat jij wel kan, je voorstellingsvermogen!

Werkwijze

Intake – na telefonisch contact of een (gratis) korte kennismakingsgesprek volgt een intake (1½ – 2 uur). Bij de intake wordt bekeken of een Davis counseling geschikt is door middel van vragenlijst en waarnemingsgave test. Met de waarnemingsgave test wordt nagegaan hoe de manier van denken is. Ook wordt een doel gesteld (kind zelf, ouders en evt. leerkrachten). Aan het einde van de intake beslissen we over het starten van een counseling. Bij de intake staat het kind centraal en wordt ook betrokken in de besluitvorming. De kosten voor de intake zijn €50,-.

Counseling – afhankelijk van het doel en de problemen wordt bekeken hoeveel tijd er nodig is. Voor een dyslexie counseling wordt meestal 30 uur gerekend en een terugkomdag. Deze dagen of dagdelen worden binnen enkele weken gepland. Voor andere problemen – zoals AD(H)D en ernstige rekenproblemen – kunnen meer dagen nodig zijn. Voor concentratie problemen (ADD) kan soms al volstaan worden met een intensieve één dags training. Het benodigde materiaal zit in de prijs inbegrepen en wordt nadien mee naar huis gegeven. Voor kinderen wordt geen BTW in rekening gebracht.

Vergoeding – onderstaande kun je bekijken afhankelijk van persoonlijke omstandigheden:

  • via een Persoons Gebonden Budget (PGB)
  • via belastingaftrek (bijzondere uitgaven)
  • via de gemeente (bijzondere bijstand)

Mochten de kosten een onoverkomenlijk probleem voor je zijn, geef dat dan aan, dan kunnen we samen kijken naar een oplossing.

Eindevaluatie –  Je krijgt verslagen van de sessies en alle foto’s van de counseling. Verder is een overleg met ouder(s) en eventueel leerkrachten of andere hulpverleners mogelijk. Alle benodigde materialen die nodig zijn om thuis verder te oefenen. Aan het einde volgt een eindevaluatie. Indien nodig, is het mogelijk af te spreken van eventuele follow-up sessie(s).

Algemene voorwaarden:

Als we besluiten een Davis® counseling te doen, ga ik ervan uit dat we als goede partners samenwerken om het optimale resultaat te behalen. Dat betekent dat afspraken nagekomen worden door zowel counselor als cliënt. Tevens dat mij informatie wordt verstrekt die voor het programma van belang is, anders kan het resultaat nadelig worden beïnvloed en ben ik daarvoor niet aansprakelijk. Betaling dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde datum.

 

 

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.